Popis projektu

Povodí řeky Dyje i její koryto leží na území ČR a Rakouska, nebo přímo tvoří hranici těchto dvou států. Ve zmíněné příhraniční oblasti je provozována soustava nádrží (Vranov, Znojmo, Nové Mlýny) a jsou zde národní parky, které chrání životní prostředí na obou stranách hranice. Vodní hospodářství i ochrana přírody jsou řízeny obdobnými orgány samostatně na území obou států. Pro dosažení optimální správy vodních toků, dobrého stavu vodních útvarů i dalších složek životního prostředí je nutná harmonizace přístupu a přeshraniční spolupráce.

Hlavním cílem projektu je vytvořit vědecký, metodický i personální základ pro koordinovaný rozvoj regionu a dosažení požadované kvality životního prostředí a ekosystémových služeb v příhraničním regionu. Za tímto účelem bude vytvořeno deset přeshraničních mechanizmů zaměřených na harmonizaci monitoringu a hodnocení stavu vodních toků, podporu rozvoje rybí populace a zlepšení morfologie toků. Díky projektu vznikne pět prvků zelené infrastruktury podporujících morfologickou rozmanitost toku, migraci a reprodukci ryb. Prvky zelené infrastruktury jsou zároveň pilotním inovativním řešením dané problematiky, které budou sloužit jako vzorová řešení nejen v rámci přeshraničního regionu.

Výstupy projektu budou přínosem zejména pro životní prostředí a biodiverzitu říční krajiny Dyje, budou využity správami národních parků, vodohospodářskými autoritami na obou stranách hranice (via donau, Povodí Moravy, s.p.), dále osobami a sdruženími zabývajícími se životním prostředím, ochranou přírody, sportovním rybářstvím a myslivostí. Prvky zelené infrastruktury a přeshraniční mechanismy budou sloužit jako studijní příklady pro vysoké školy a akademickou obec. Budou přínosem pro obyvatele i návštěvníky a zvýší atraktivitu přeshraničního regionu.

Výsledky projektu budou sloužit správcům vodního toku jako metodický nástroj pro naplňování požadavků Evropské rámcové směrnice o vodní politice, jako nástroj pro vodohospodářské plánovaní i výkon běžných povinností. Výsledky budou využívaný také ze strany obou národních parků. Přeshraniční mechanizmy jsou přínosné i pro orgány státní správy a samosprávy a jsou přenositelné i mimo řešené území. Říční krajina není omezena administrativními ani politickými hranicemi, proto projekt důsledně prosazuje přeshraniční řešení, vytváří odborné podklady pro tento přístup a při realizaci tento přístup důsledně aplikuje. Řešení na hraničním toku vyžaduje jedinečné postupy, které nebyly dosud aplikovány. Jejich pilotní ověření umožní jejich aplikaci v rámci celého zájmového území i mimo ně. Všechny přeshraniční mechanismy budou jednotně vytvořeny pro oba státy při respektování jejich specifických podmínek s důrazem na jejich harmonizaci.